يکشنبه بیست و هشتم مرداد ماه 1397 گزارش تصويري بازديد معاون وزير نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری


رکن الدین جوادی، معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری از موزه پمپ بنزين دروازه دولت، مرکز اسناد و گنجینه اشیای موزه هاي صنعت نفت، بازديد به عمل آورد. مهندس جوادي در اين ديدارها با دستاوردهاي موز ه هاي نفت طي بيش از چهار سال فعاليت اين نهاد، همچنين برنامه هاي آتي براي حفظ ميراث اين صنعت و توسعه موزه هاي نفت، از نزديك آشنا شد. گزارش تصويري اين ديدار ذيلا از نظرتان مي گذرد.


نعمت الهي، جوادي دروازه دولت

ركن الدين جوادي در حال بازديد از موزه در دست احداث پمپ بنزين دروازه دولت تهران


جوادي گنجينه اشياء

بازديد ركن الدين جوادي از گنجينه اشياي موزه هاي نفت در شهر ري


جوادي موزه نفت

بازديد معاون وزير نفت در امور نظارت بر منابع هيدروكربوري از برخي اسناد گردآوري شده در واحد اسناد موزه هاي نفت


جوادي اسناد نفت

مهندس جوادي با مراحل مختلف چگونگي مرمت و نگهداري اسناد آشنا مي شود.


موزه نفت جوادي

بازديد از گنجينه اشياي موزه هاي نفت در شهر ري


جوادي و جواهري اسناد

بازديد مهندس جوادي از اسناد و مدارك گردآوري شده در موزه هاي نفت


جوادي مركز اسناد

بازديد معاون وزير نفت در امور نظارت بر منابع هيدروكربوري از نمايشگاه اسناد موزه هاي نفت


بازديد جوادي موزه نفت

بازديد مهندس جوادي از اشيايي كه از سوي بازنشستگان و پيشكسوتان به موزه هاي نفت اهدا شده است.


بازديد جوادي اسناد

كارشناسان بخش اسناد در مورد اسناد به نمايش گذاشته شده توضيحاتي را ارائه مي كنند.


جوادي اشياي نفت

نمونه هايي از اشياي گردآوري شده در بخش اشياي موزه هاي نفت


جلسه جوادي در مركز اسناد