شنبه سوم مهر ماه 1395 مراحل نهايي مرمت و بازسازي آموزشگاه فني آبادان (آرتيزن اسكول)

مراحل نهايي مرمت و بازسازي آموزشگاه فني آبادان (آرتيزن اسكول)

(خرداد 1395)

آرتيزن 3

آرتيزن 14

آرتيزن 7

آرتيزن 12

آرتيزن 15

آرتيزن 4

آرتيزن 10

آرتيزن 5

آرتيزن 13

آرتيزن 1

آرتيزن 11

آرتيزن 6

آرتيزن 8