يکشنبه شانزدهم آبان ماه 1395 گزارش تصويري از طرح مطالعه و احياي تلمبه خانه تاريخي دارخوين

طرح مطالعه و احياي تلمبه خانه تاريخي دارخوين

روستاي دارخوين از جمله تلمبه خانه هايي بود كه نفت مسجد سليمان را به پالايشگاه آبادان منتقل مي ساخت. با افزايش توليد نفت از ميدان اهواز در اوايل دهه 1350 خورشيدي و كشيدن خط لوله جديد اهواز به آبادان، كل نياز پالايشگاه به نفت خام از طريق اين خط لوله تامين شد و از آن پس نفت مسجد سليمان از طريق يك خط لوله صادراتي به جزيره خارگ انتقال يافت. در زمان جنگ تحميلي و بويژه در زمان حصر آبادان، دارخوين به خط مقدم جبهه تبديل شد و پس از شكست حصر آبادان نيز مقر تداركات عمليات بود. بر اساس طرح جديد مطالعاتي تلمبه خانه دارخوين قرار است ساختمان ها و تاسيسات اين تلمبه خانه به موزه نفت تبديل شود. آنچه در پي مي آيد گزارشي تصويري از وضعيت امروز اين تلمبه خانه پس از سال ها رها شدن و متروك شدن است.

photo_2016-11-06_11-24-31

ورودي تلمبه خانه دارخوين

photo_2016-11-06_11-32-10

لوله هايي كه زماني نفت خام را به تلمبه خانه هدايت مي كردند

photo_2016-11-06_11-24-45

بقاياي سينماي روباز (تابستاني) تلمبه خانه دارخوين

photo_2016-11-06_11-27-35

مكاني كه زماني سالن سينماي تلمبه خانه دارخوين بوده است

photo_2016-11-06_11-26-20

بازمانده تجهيزات و تاسيسات تلمبه خانه دارخوين

photo_2016-11-06_11-24-35

دستخط رزمندگان بر ديوارهاي تلمبه خانه در زمان جنگ تحميلي

photo_2016-11-06_11-28-10

تجهيزات داخل تلمبه خانه كه مدت ها بلااستفاده مانده است

photo_2016-11-06_11-26-12

نمايي ديگر از تاسيسات تلمبه خانه دارخوين

photo_2016-11-06_11-32-15

تاسيسات تلمبه خانه دارخوين از نماي دور