شنبه بیستم آذر ماه 1395 بازدید مدیر موزه نفت و هیات همراه از طرح موزه های نفت در آبادان

بازديد مدير موزه نفت و هيات همراه از طرح موزه هاي نفت در آبادان

AS5A1958

بازديد از مراحل آماده سازي موزه آموزشگاه فني نفت در آبادان

AS5A2061

نمايش قالب ريزي در آموزشگاه فني نفت در آبادان

AS5A2096

بازديد از مراحل آماده سازي موزه پمپ بنزين در آبادان

AS5A2125

بازديد از مراحل آماده سازي موزه پمپ بنزين در آبادان

AS5A2160

بازديد از مراحل آماده سازي موزه پمپ بنزين در آبادان

AS5A2243

مدير طرح موزه هاي صنعت نفت در حال نگارش نخستين يادداشت در دفتر بازديد كنندگان موزه پمپ بنزين آبادان

AS5A2252

ديدار اكبر نعمت الهي، مدير طرح موزه هاي نفت با اسفنديار دائم الذكر، مديرعامل پالايشگاه آبادان

AS5A2374

بازديد از كپسول نجات در اسكله تاريخي آبادان

AS5A2389

حودرويي كه در اثر آتش دشمن در جنگ تحميلي آسيب ديده و راننده آن به شهادت رسيده است در اسكله تاريخي آبادان نگهداري مي شود.

AS5A2394

بازديد هيات همراه مدير موزه نفت از اسكله تاريخي آبادان

AS5A2416

نمايي ديگر از بازديد هيات همراه مدير موزه نفت از اسكله تاريخي آبادان

AS5A2478

جرثقيل اكوان در اسكله تاريخي آبادان

AS5A2511

نمايي ديگر از بازديد از جرثقيل تاريخي اكوان

AS5A2540

جرثقيل گوگرد در اسكله تاريخي آبادان

AS5A2642

بازديد از بخشي ديگر از اسكله تاريخي آبادان

AS5A2885

عكس يادگاري هيات همراه مدير طرح موزه هاي صنعت نفت در پايان بازديد از اسكله آبادان

عكس ها از واحد سمعي و بصري پالايشگاه آبادان