چهارشنبه بیست و نهم دي ماه 1395 گزارش تصویری افتتاح

افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (25)

افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (44)

افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (9)

افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (36)

افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (26)

افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (20)

افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (19)

افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (14)افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (22)

افتتاح موزه آبادان مجتبی محمدقلی 28 دی 95 (39)

عکس ها: مجتبی محمد قلی