چهارشنبه ششم بهمن ماه 1395 آماده سازي موزه آموزشگاه حرفه اي آبادان (آرتيزن اسكول)

گزارش تصويري آماده سازي موزه آموزشگاه حرفه اي آبادان (آرتيزن اسكول)

كه قرار است به عنوان دومين موزه نفت افتتاح شود

photo_2017-01-23_14-41-39

Panorama 16

photo_2017-01-23_14-41-47

آرتيزن 2

photo_2017-01-25_14-07-14

Panorama 23

photo_2017-01-25_14-07-22

photo_2017-01-23_14-41-53

Panorama 26