هیات خلع ید در پالایشگاه آبادان

دوشنبه بیست و نهم خرداد ماه 1396هیات خلع ید در پالایشگاه آبادان

تصويري از حضور هيات خلع يد در پالايشگاه آبادان در بیست و نهم خرداد ماه سال 1330. اين هيات براي انتقال كنترل صنعت نفت از دست بيگانگان به ملت ايران، پس از پنجاه به مناطق نفتي سفر كرد.