اداره مرکزی مسجد سلیمان

يکشنبه چهارم تير ماه 1396اداره مرکزی مسجد سلیمان

«مین آفیس» (اداره مرکزی) شرکت نفت مسجد سلیمان، حدود پنجاه سال پیش؛ زماني مسجد سليمان از پيشرفته ترين تاسيسات و امكانات نفتي در ايران برخوردار بود.