تعاوني شركت نفت آبادان

سه شنبه بیست و هفتم تير ماه 1396تعاوني شركت نفت آبادان

تعاوني شركت ملي نفت آبادان در اوايل دهه 1350 خورشيدي