استخر باشگاه كارگران نفت در اهواز

دوشنبه دوم مرداد ماه 1396استخر باشگاه كارگران نفت در اهواز

استخر باشگاه كارگران شركت ملي نفت در اهواز (تابستان 1351)

انتخاب و شرح عكس: مسلم عباسي