آبادان قدیم

سه شنبه هفدهم مرداد ماه 1396آبادان قدیم

نمايي از شهر آبادان در سال 1347 خورشيدي