به زیر کشیده شدن مجسمه رضا شاه

شنبه بیست و هشتم مرداد ماه 1396به زیر کشیده شدن مجسمه رضا شاه

به زير كشيده شدن مجسمه رضا شاه در ميدان سپه، يك روز پيش از كودتاي 28 مرداد 1332