بمباران تاسیسات نفتی در شهریور 1365

يکشنبه پنجم شهریور ماه 1396بمباران تاسیسات نفتی در شهریور 1365

بمباران تاسيسات نفتي توسط هواپيماهاي عراقي در چهارم شهريور 1365