اهواز قبل از کشف نفت

چهارشنبه بیست و دوم شهریور ماه 1396اهواز قبل از کشف نفت

اهواز قبل از كشف نفت، شهر كوچكي در حاشيه رود كارون و محل توقف  كشتي هاي تجاري و بازرگاني بود كه از مصب اروند به آنجا مي آمدند.