هجوم به تاسیسات نفتی

چهارشنبه بیست و نهم شهریور ماه 1396هجوم به تاسیسات نفتی

فرود موشك در كنار واحد بهره برداي شماره دو آقاجاری در جريان جنگ تحميلي/ عکاس: حسین حاجتی