آثار جنگ تحميلي در پالايشگاه بيد بلند

دوشنبه سوم مهر ماه 1396آثار جنگ تحميلي در پالايشگاه بيد بلند

آثار ناشي از بمباران ها در واحد 100 پالايشگاه گازي بيد بلند در جنگ تحميلي