نفت و دفاع مقدس

سه شنبه چهارم مهر ماه 1396نفت و دفاع مقدس

شكوفه هاي سازندگي در صنعت نفت از خاكستر ويرانه ها برمي خيزد.

عكس از مصطفي حسيني