گروه لرزه نگاري در حال استراحت

شنبه بیست و دوم مهر ماه 1396گروه لرزه نگاري در حال استراحت

گروه عملیات اکتشاف و لرزه نگاری شركت ملي اكتشاف ايران در حال استراحت (سال 1348)

انتخاب و شرح عكس: مسلم عباسي