خانه هاي بنگلو در آبادان

چهارشنبه سوم آبان ماه 1396خانه هاي بنگلو در آبادان

خانه هاي كاركنان شركت نفت در آبادان، موسوم به بنگلو
(دهه 1340 خورشيدي)

عكس از آرشيو مركز اسناد صنعت نفت