شعبه فروش نفت

شنبه ششم آبان ماه 1396شعبه فروش نفت

شعبه فروش نفت در تهران (پاييز 1357)