شکایت انگليس از ايران به شوراي امنيت

شنبه سیزدهم آبان ماه 1396شکایت انگليس از ايران به شوراي امنيت

چهاردهم آبان ماه سال 1330، دكتر مصدق، براي شركت در جلسه شوراي امنيت، جهت بررسي شكايت انگليس از ايران، به آمريكا رفت. اين كاريكاتور در واكنش به شكايت انگليس از ايران، در يكي از روزنامه هاي آن زمان درج شده است.

انتخاب و شرح عكس: سيد هاشم هوشي سادات