افتتاح مجتمع پتروشیمی خارگ

دوشنبه پانزدهم آبان ماه 1396افتتاح مجتمع پتروشیمی خارگ

مجتمع پتروشيمي خارگ، اواسط آبان ماه سال 1348 افتتاح شد.

انتخاب و شرح عكس: مسلم عباسي