باشگاه قایقرانی آبادان

چهارشنبه بیست و چهارم آبان ماه 1396باشگاه قایقرانی آبادان

باشگاه قایقرانی آبادان، اوایل دهه 1350 خورشیدی

انتخاب و شرح عکس: مسلم عباسی