مخالفت انگليسي ها با نفت ملي

يکشنبه پنجم آذر ماه 1396مخالفت انگليسي ها با نفت ملي

سوم آذر ماه 1330، دكتر مصدق با ارائه گزارشي به مجلس شوراي ملي، در پي مذاكرات خود با آمريكايي ها و انگليسي ها در مورد نفت، تأكيد كرد كه انگليس قصد دارد سلطه انحصاري بر نفت ايران را مانند گذشته حفظ كند.

انتخاب و شرح عكس: سيد هاشم هوشي سادات