آموزشگاه حرفه اي آبادان

چهارشنبه هشتم آذر ماه 1396آموزشگاه حرفه اي آبادان

كارگاه آموزشگاه حرفه اي آبادان (اوايل دهه 1350)؛ اين مكان پس از مرمت و بازسازي است با عنوان "موزه كارآموزان" به يكي از موزه هاي نفت كشور تبديل خواهد شد.

انتخاب و شرح عكس: رضا تازه زاده