آتشكده تاريخي مسجد سليمان

شنبه یازدهم آذر ماه 1396آتشكده تاريخي مسجد سليمان

آتشكده تاريخي صفه در مسجد سليمان، متعلق به قرن هفتم قبل از ميلاد (اواسط دهه 1290 خورشيدي)