کارگر نفت

چهارشنبه پانزدهم آذر ماه 1396کارگر نفت

کارگر نفت در حال استراحت در مناطق نفتخیز (1354 خورشیدی)