کارگاه تعمیرات مسجد سلیمان

شنبه بیست و پنجم آذر ماه 1396کارگاه تعمیرات مسجد سلیمان

كارگاه تعميرات شركت نفت در مسجد سليمان
(1300 خورشيدي -1921 ميلادي)