جایگاه سوخت در تهران

شنبه دوم دي ماه 1396جایگاه سوخت در تهران

نمايي از يك جايگاه سوخت در تهران، سال 1352

انتخاب و شرح عكس: مسلم عباسي