جایگاه سوخت در تهران

شنبه دوم دي ماه 1396جایگاه سوخت در تهران

جايگاه سوخت تقاطع خيابان وصال و انقلاب در سال 1352؛ يكي از قديمي ترين جايگاه هاي تهران كه هنوز هم فعال است

انتخاب و شرح عكس: مسلم عباسي