پمپ بنزین دروازه دولت روی نقشه تهران قديم

دوشنبه چهارم دي ماه 1396پمپ بنزین دروازه دولت روی نقشه تهران قديم

موقعيت جايگاه سوخت دروازه دولت (موزه پمپ بنزين دروازه دولت)
روي نقشه شهر تهران، ترسيم شده در سال 1323.

انتخاب و شرح عكس: محسن افتخاري