عكس دسته جمعي كارآموزان آموزشگاه حرفه اي

چهارشنبه ششم دي ماه 1396عكس دسته جمعي كارآموزان آموزشگاه حرفه اي

عكس دسته جمعي كارآموزان آموزشگاه حرفه اي آبادان در سال 1369. محل اين آموزشگاه قرار است به زودي با با نام "موزه كارآموزان" و به عنوان دومي موزه از طرح موزه هاي نفت، به روي عموم گشوده شود.

انتخاب و شرح عكس: مسلم عباسي