پيام راديويي مصدق به مردم

دوشنبه دوم بهمن ماه 1396پيام راديويي مصدق به مردم

دکتر مصدق در دوم بهمن ماه 1331 در پیامي رادیویی از مردم ایران به سبب حمایت از طرح لایحه اختیارات دولت در مجلس شورا قدرداني کرد. این لایحه در مجلس با 59 رای موافق از 66 رای به تصویب رسید.

انتخاب و شرح عكس: سيدهاشم هوشي سادات