انقلاب و نفت

شنبه چهاردهم بهمن ماه 1396انقلاب و نفت

حضور پرشور كاركنان صنعت نفت در مبارزات مردم عليه رژيم پهلوي
در سال 1357