انقلاب و كاركنان نفت

يکشنبه پانزدهم بهمن ماه 1396انقلاب و كاركنان نفت

تلاش و مجاهدت هاي كاركنان صنعت نفت، در به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي نقش موثري داشت.