آموزشگاه فني آبادان

چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1396آموزشگاه فني آبادان

كارآموزان آموزشگاه فني- حرفه اي آبادان در دوره كارآموزي با مهارت هاي پايه مانند سوهان كاري، نجاري، فلزكاري و ... آشنا مي شدند. اين مكان به زودي با عنوان "موزه كارآموزان آبادان" و دومين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت، افتتاح مي شود.