روزنامه باختر امروز

يکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1396روزنامه باختر امروز

روزنامه باختر امروز، مورخ شنبه 26 اسفند 1329. این روزنامه روزهای منتهی به ملی شدن صنعت نفت را روایت می‌کند.

انتخاب و شرح عكس: سيد هاشم هوشي سادات