نخستين مسابقه فوتبال در مسجد سليمان

چهارشنبه بیست و دوم فروردين ماه 1397نخستين مسابقه فوتبال در مسجد سليمان

تصویری از اولین مسابقه فوتبال برگزار شده در ایران، بين مهندسان و كاركنان شركت نفت انگليس و ايران، در زمان احمدشاه قاجار، در شهر مسجدسلیمان، استان خوزستان.
(1328 خورشيدي)

انتخاب و شرح عكس: علي ملكي