كارگران راهسازي شركت نفت

شنبه هشتم ارديبهشت ماه 1397كارگران راهسازي شركت نفت

کارگران راهسازی شرکت نفت در منطقه گچ کوراوغلی (گچساران) با بیل و کلنگ و ابزارهای ساده. (سال 1288 خورشيدي)

انتخاب و شرح عكس: حسن خادمی رامهرمزی