آگهی برای پمپ بنزین های تهران

يکشنبه بیست و هفتم خرداد ماه 1397آگهی برای پمپ بنزین های تهران

آگهي براي نخستين پمپ بنزين ها در تهران (احتمالا سال هاي دهه 1310). اين آگهي مصرف كنندگان را ترغيب مي كند به جاي خريد بنزين هاي ظرفي، سوخت اتومبيل هاي خود را از پمپ بنزين هايي كه تازه راه اندازي شده بود، تامين كنند.