باشگاه قايقراني آبادان

يکشنبه سوم تير ماه 1397باشگاه قايقراني آبادان

باشگاه قايقراني آبادان در ساحل اورند رود (اوايل دهه 1350 خورشيدي)