ساختمان مركزي وزارت نفت

دوشنبه یازدهم تير ماه 1397ساختمان مركزي وزارت نفت

سردر ساختمان مركزي وزارت نفت (سال 1368)