پارک کودکان در آبادان

چهارشنبه بیستم تير ماه 1397پارک کودکان در آبادان

پارك كودكان باشگاه پيروزي آبادان، ويژه كارگران صنعت نفت
(اوايل دهه 1350 خورشيدي)