كارگران نفت در حال سمپاشي

شنبه بیست و یکم مهر ماه 1397كارگران نفت در حال سمپاشي

كارگران واحد بهداشت شركت ملي نفت در حال سمپاشي مرداب ها در شهر اهواز
(سال 1351)