گواهینامه آموزشگاه حرفه ای

يکشنبه بیستم آبان ماه 1397گواهینامه آموزشگاه حرفه ای

تصوير گواهينامه نخستين دوره "آموزشگاه حرفه اي" كه در اوايل تاسيس به نام "كارخانه شاگردان فني" (Apprentice Training Shop) شناخته مي شد. اين تصوير توسط خانواده مرحوم سيامك فريضي از كارآموزان نخستين دوره آموزشگاه حرفه اي به موزه نفت اهدا شده است. اولين دوره پنج ساله آموزشگاه حرفه اي از سال 1312 تا 1316 خورشيدي برگزار شد.