پمپ بنزین قدیمی لس آنجلس

سه شنبه سیزدهم آذر ماه 1397پمپ بنزین قدیمی لس آنجلس

پمپ بنزيني در لس آنجلس با تبليغ لاستيك گودير در سال 1931.