بیمارستان شماره یک آبادان

شنبه یکم دي ماه 1397بیمارستان شماره یک آبادان

بيمارستان شماره يك شركت نفت آبادان (اوايل دهه 1350)