باشگاه شرکت ملی نفت آبادان

چهارشنبه یکم اسفند ماه 1397باشگاه شرکت ملی نفت آبادان

نمايي از ورودي باشگاه شركت ملي نفت آبادان در اوايل دهه 1350 خورشيدي