تظاهرات ملي شدن صنعت نفت

سه شنبه بیست و یکم اسفند ماه 1397تظاهرات ملي شدن صنعت نفت

تظاهرات طرفداران ملي شدن صنعت نفت در اسفند ماه سال 1329 خورشيدي در مقابل ساختمان شهرداري تهران در ميدان توپخانه