تظاهرات ملي شدن صنعت نفت

دوشنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1397تظاهرات ملي شدن صنعت نفت

اجتماع مردم در مقابل مجلس شوراي ملي در سال 1329 خورشيدي، به مناسبت ملي شدن صنعت نفت