"جرثقيل اكوان" در اسكله آبادان

شنبه بیست و چهارم فروردين ماه 1398

جرثقيل اكوان كه از اواخر دهه 1939 براي بارگيري در اسكله تاريخي آبادان شروع به كار كرد و در طول جنگ دوم جهاني نقش مهمي را در جابجايي تجهيزات جنگي نيروهاي متفقين بر عهده داشت. اين جرثقيل از جمله جاذبه هاي پارك موزه اسكله آبادان خواهد بود كه به عنوان يكي از موزه هاي نفت كشور راه اندازي مي شود.